Vedtægter for Fynske Idrætsforbund

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. januar 2006 i Odense.
(Fynske Idrætsforbund herefter forkortet FI)

§1
Forbundets navn og hjemsted
Forbundets navn er Fynske Idrætsforbund.
Forbundets hjemsted er Odense Kommune.

§2
Forbundets formål
Formålet er gennem samarbejde mellem distriktsforbund/lokalunioner på Fyn (herefter kaldet medlemmer), at

 • fremme idrætslivet på Fyn, specielt idrætten under Danmarks Idræts-Forbund
 • arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for idrætten og udøvelse af forskellige idrætsgrene
 • virke for et godt forhold medlemmerne imellem
 • varetage den samlede idræts interesser overfor kommunerne/regionen, andre offentlige myndigheder, pressen og andre samarbejdspartnere
 • samarbejde med andre organisationer, der arbejder for idrætten på Fyn og i Region Syddanmark

§3
Ethvert distriktsforbund eller lokalunion, som er hjemmehørende i en fynsk kommune inklusiv øerne, og som opfylder betingelserne for at være medlem af Danmarks Idræts-Forbund gennem deres specialforbund, kan optages som medlem.
DIF foreninger uden selvstændigt forbund på Fyn kan optages, når hovedforbundet godkender dette og udpeger en kontaktperson for området Fyn med omliggende øer.
Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for FI og skal være bilagt:

 • en oversigt over ansøgerens bestyrelse eller navnet på kontaktpersonen for området Fyn med omliggende øer
 • oplysning om det samlede medlemstal, herunder aktive medlemmer under 26 år
 • et eksemplar af ansøgerens vedtægter eller forretningsorden

FI kan til enhver tid bede et medlem om at fremsende oplysninger om ovennævnte forhold.
Repræsentantskabet afgør, efter indstilling fra FI’s bestyrelse, om optagelse kan finde sted.

§4
Udmeldelse
Udmeldelse kan ske skriftligt med tre måneders varsel til en 1. januar, såfremt eventuel økonomisk mellemværende med FI er afviklet.

§5
Kontingent
Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§6
Udelukkelse og eksklusion
Bestyrelsen kan indstille et medlem, der ved handling eller undladelse skader FI eller ikke lever op til medlemsforpligtelserne, til eksklusion.
Repræsentantskabet afgør spørgsmål om eksklusion på førstkommende repræsentantskabsmøde.
Et repræsentantskabs beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægten.
Er kontingent trods påkrav i anbefalet brev ikke indbetalt senest en måned efter forfalds tid, udelukkes medlemmet automatisk, og kan kun genoptages mod betaling af gælden.

§7
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet er FI’s øverste myndighed og alle medlemmer kan møde med op til to stemmeberettigede repræsentanter.
FI’s bestyrelsesmedlemmer og medlemmernes repræsentanter har hver én stemme på repræsentantskabsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Valgbar er alle personer, som er medlem hos et FI medlem.

§8
Ordinært repræsentantskabsmøde
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts. Mødet skal indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel bilagt dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab og orientering om næste års budget
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  • valg af formand på lige år
  • valg af kasserer på ulige år
  • 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år
  • 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år
  • 2 suppleanter hvert år
 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant hvert år
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, fremsendes så de er bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for repræsentantskabsmødet.
Indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

§9
Repræsentantskabsmødets ledelse
Forhandlingerne på repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.
Dog kræver beslutning om ændring af vedtægten og FI’s opløsning kvalificeret flertal, jf. § 15 og § 16.

§10
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 medlemmer indsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest seks uger efter modtagelse af begæring om afholdelse. Bestyrelsen indkalder til mødet med 3 ugers varsel.

§11
Bestyrelsen
Bestyrelsen er FI’s daglige ledelse og repræsenterer medlemmerne i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og vælges for to år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Formand og kasserer vælges ved direkte valg.
3 bestyrelsesmedlemmer inklusiv formand er på valg i lige år, medens 4 bestyrelsesmedlemmer inklusiv kasserer er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde, herundervalg af næstformand.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelenaf bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter FI i henhold til vedtægterne.

§12
Regnskab
FI’s regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 15. februar fremsende underskrevet regnskab for det foregående år til revisoren. Regnskabet forelægges det ordinære repræsentantskabsmøde til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet udsendes til medlemmerne sammen med indkomne forslag senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

§13
Revision
På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet kritisk og påse at beholdningerne er tilstede.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og regnskabet forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
Ved den kritiske revision foretages en vurdering af, om de afholdte udgifter er i overensstemmelse med FI’s formål, med bestyrelsens og repræsentantskabets beslutninger.

§14
Tegning og hæftelse
FI tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af repræsentantskabet. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af repræsentantskabet.
Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler FI.

§15
Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§16
Opløsning
Bestemmelse om FI’s opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær repræsentantskabsmøde. For at dette er beslutningsdygtigt kræves, at mindst to tredjedele af de
stemmeberettigede repræsentanter er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter, der er til stede.
På repræsentantskabsmødet skal der samtidigt træffes bestemmelse om, hvilke idrætslige almennyttige eller almen velgørende formål FI’s formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

Kopi af vedtægterne kan finder her.